اجزای اصلی مشعل گازی فن دار ( دمنده )

اجزای اصلی مشعل گازی فن دار ( دمنده )