شركتهای اجرایی، نیازمند ارزیابی خطر شروع ترك خوردگی و انتشار آن در تجهیزات تحت فشار بویلر برای شرایط مختلف بهره برداری می باشند. برای این منظور با استفاده از نرم افزارهای كامپیوتری شرایط و وضعیت لوله ها و جمع كننده های آب را تحت دمای بالا ارزیابی می نمایند. نرم افزار تعیین عمر بویلر و شبیه سازی سیستم آن معروف به BLESS برگرفته از (Boiler Life Evaluation & Simulation System) نمونه ای از این نوع نرم افزارها می باشد كه توسط مؤسسه EPRI طراحی گردیده است. این نرم افزار قادر است كه شروع ترك خوردگی و رشد آنرا مدلسازی و شبیه سازی نماید.
 
این نرم افزار قادر است كه مدت زمان لازم برای شكل گیری و شروع ترك خوردگی و همچنین رشد و انتشار آن را تا نقطه شكست و خرابی برای انواع مختلف ساختمان هندسی لوله ها و جمع كننده ها و همچنین شرایط بهره برداری محاسبه نماید.
این نرم افزار قادر است كه مدت زمان لازم برای شكل گیری و شروع ترك خوردگی و همچنین رشد و انتشار آن را تا نقطه شكست و خرابی برای انواع مختلف ساختمان هندسی لوله ها و جمع كننده ها و همچنین شرایط بهره برداری محاسبه نماید.
محققان، مكانیزمهای كلی شكل گیری آسیب و همچنین محل و موقعیت آنرا در جمع كننده ها تشخیص داده اند. آنها با استفاده از مجموعه اطلاعات میدانی، و تحلیل نتایج آزمایشهای غیر مخرب و همچنین آزمایشهای متالوگرافی توانسته اند بدین نتایج دست یابند.
با توجه به اینكه خزش و خستگی ناشی از خزش بعنوان اساس مكانیزم شروع آسیب تشخیص داده است، بر همین اساس مدلهای ساده ای را برای تحلیل تنش و همچنین مدلهائی را برای شروع ترك خوردگی و انتشار آن بدست آورده شد كه همگی آنها در نرم افزار BLESS مدلسازی گردیده اند.
ترك خوردگی در حفره های مفاصل، بعنوان یك مشكل اساسی در جمع كننده ها ظاهر شده است. علت اصلی این ترك خوردگی آسیب ناشی از خستگی خزش است كه شكاف اكسیدی ایجاد شده بواسطه بهره برداری دوره ای در شكل گیری آن كمك می نماید.
بررسی اطلاعات جمع آوری شده نشان داده است كه جمع كننده های خروجی سوپر هیترهای ثانویه و همچنین شكل هندسی خاص مفاصل و رابطها، آمادگی بیشتری برای شروع ترك خوردگی داشته اند.
ترك خوردگی نسبتا در اوایل عمر جمع كننده ها (پبیشتر از 50% عمر كلپ) آغاز می گردد و سپس در طی چند سال رفته رفته منتشر می شود.
نمایش و نظارت میدانی نشان داده است كه درجه حرارتی محلی فلز و نرخ افزایش آن در حوزه های لوله می توانند بعنوان عامل جدی تر از اندازه گیری شرایط بخار برای تشخیص شروع ترك خوردگی در نظر گرفته شوند. براساس این مشاهدات، توانسته اند مكانیزم تنش، خستگی خزش، شروع ترك خوردگی و نحوه انتشار آن را در نرم افزار BLESS مدلسازی و پیاده نمایند.
علیرغم اینكه مشكل ترك خوردگی در قسمت مفاصل و رابطها در نیروگاههای اروپا و آمریكا بسیار رایج می باشد، اما روش تشریح شده برای تشخیص و نرم افزار مذكور اولین روش علمی و كمی برای تشخیص یك چنین ترك خوردگی هایی می باشد. با توجه به رشد كند ترك خوردگی در طی یك دوره طولانی، روشهای بازرسی می توانند مؤثر باشند.