مفهوم و ضرورت تله متری و تله كنترل

تله متری و تله كنترل به معنی تولید، جمع آوری، ارسال و دریافت سیگنال و همچنین مونیتورینگ و کنترل آن است. چنین سیستم خودکاری نه تنها با اعمال كنترلی مانندخاموش و روشن كردن پمپها یا باز و بسته کردن شیرها، سیستم را تحت كنترل خود در می آورد، بلکه نحوه کنترل از تاسیسات را از حالت سنتی و غیر قابل اعتماد به كنترل خودكارو مدرن و برنامه پذیرتبدیل می كند. بنابراین سیستم خودکار این امکان را فراهم می آورد که بتوان یك بهره برداری برنامه پذیر، انعطاف پذیر و سازگار را که خیلی نزدیک به بهره برداری مطلوب می باشد،طرح ریزی کرد.

تله متری

هزینه یک سیستم تله متری و تله کنترل به ویژه هنگامی که تجهیزات، مطابق استاندارد در سیستم پیش بینی شده باشند، بالا است. اما در بسیاری موارد منافعی که از لحاظ صرفه جویی در انرژی، کارگر و بهره برداری بهتر بدست می آید، این هزینه بالا را توجیه می کند. افزون برآن خودکار شدن سیستم یک مرحله مهم در جهت مدرنیزه کردن تاسیسات است که با پیشرفت فن آوری ضروری می باشد.

   به طور كلی سیستمهای تله متری با عناصر اصلی زیر شناخته می شوند:

1-       تجهیزات ابزاردقیق

2-      تجهیزا ت کنترلی

3-     تجهیزا ت ارتباطی

4-     تجهیزات الکتریکی

5-     بسته های نرم افزاری

6-     اتاق کنترل مرکزی و محلی

مفهوم TBox

TBox: instrument+controller+communication+database+standard protocol

یك سیستم یكپارچه تله متری و تله كنترل، معمولا شامل موارد زیر است:

1-       سیستم كنترل مركزی

2-      شبكه مخابراتی

3-     كنترل كننده های برنامه پذیر

4-     تجهیزات ابزار دقیق سطح فیلد

5-     استانداردها و پروتكلهای مناسب طرح

بطورخلاصه اجرای چنین پروژه هایی میتواند اهداف زیررا محقق کند:

1-   فراهم نمودن امکان تسلط نرم افزاری و سخت افزاری برفرآیندتولید، انتقال و توزیع آب از راه دور

2- کاهش قابل توجه تلفات آب

3-کاهش قابل توجه انرژی الکتریکی مصرفی برای تولید و انتقال آب

4-فراهم آمدن امکان مدیریت انرژی

5-کاهش هزینه های نیروی انسانی و ترابری در اثر حذف بازدیدهای بی مورد

6-ایجاد انعطاف پذیری لازم در شبکه تولید، انتقال و توزیع آب

7-کاهش قابل توجه استهلاک سرمایه و تجهیزات و تاسیسات زیربنایی

8-کاهش قابل توجه هزینه نگهداری و تعمیرات

9-امکان گزارش گیری مطالعات و بررسی آماری از عملکرد تجهیزات و تاسیسات

10-اعمال سیاستهای بهینه سازی بهره برداری از شبکه

11-بررسی آماری هزینه های تولید ، انتقال، توزیع و اعمال سیاستهای اقتصادی

12-بدست آوردن الگوی مصرف شبکه و استفاده از بهینه سازی رفتار هیدرولیکی شبکه