نازل های سوخت - NOZZLE

نازل سوخت

با مباحثی كه در حال حاضر در مورد بهینه سازی مصرف سوخت رایج گردیده است، انتخاب نازل سوخت بسیار اهمیت پیدا کرده است. در این رابطه باید سه عامل مورد توجه قرار گیرند.
1- مقدار دبی گازوئیل ( عدد گالن تعیین شده روی هر نازل )
2- زاویه پاشش گازوئیل ( زاویه تعیین شده روی هر نازل )
3- شكل پاشش گازوئیل ( حروف B ، H ، S و ... تعیین شده روی هر نازل )
بطور معمول اگر ارزش حرارتی هر لیتر گازوئیل معادل 8500 كیلو كالری در نظر گرفته شود و حجم هر گالن معادل 3.785 لیتر باشد، بنابراین ارزش حرارتی یك گالن گازوئیل معادل است با: Kcal 8500 × 3.785 = 32000 Kcal
مطابق مطلب فوق عدد نازل مورد نیاز برای مشعل گازوئیل سوز 220000 kcal می باید معادل: Us Gal. 6.8 = 220000 / 32000 باشد، در حالی كه این عدد معمولا برای مشعل فوق Us Gal. 3.5 اعلام می شود.
همچنین مثلا برای مشعل 600000 kcal ( دو نازله ) آیا مجموع عدد نازلها باید Kcal 600000 / 32000= 18.75 G.P.H باشد؟
در حالی كه هیچ شركت تولید كننده مشعل چنین عددی را برای نازل مشعل فوق پیشنهاد نمی كند و عدد درست معمولا حدود 10 گالن می باشد، به دلیل اینکه:
الف) كاهش %4 از راندمان احتراق به ازاء هر 300 متر افزایش ارتفاع از سطح دریا .
ب) فشار نرمال 7 بار و فشار ایجادی پمپ گازوئیل هر مشعل.
در مورد ردیف الف متناسب با افزایش ارتفاع از سطح دریا بدلیل كاهش چگالی (غلظت) هوا و طبیعتا كاهش اكسیژن موجود در آن نسبت به شرایط هوا در سطح دریا، راندمان احتراق كاهش یافته و در نتیجه باید سوخت كمتری برای مشعل تدارك دیده شود. زیرا در غیر اینصورت احتراق مشعل همراه با خام سوزی و یا دود زدن انجام می گیرد.
بر این اساس برای شهر تهران كه حدود 1500 متر بالاتر از سطح دریا می باشد، راندمان احتراق حدود %20 كاهش می یابد و این به معنی كاهش %20 از میزان مصرف سوخت و نیز گرمای تولید شده می باشد.
در مورد ردیف ب ذكر این توضیح ضروری است كه عدد گالن نوشته شده روی هر نازل بر مبنای فشار نرمال 7 بار می باشد. یعنی اوریفیس آن نازل در فشار گازوئیل 7 بار به همان مقدار نوشته شده سوخت عبور می دهد ولی از آنجا كه فشار ایجادی پمپ گازوئیل مشعلها بیشتر از 7 بار می باشد ( طبق نمودار پمپها ) و در این فشار بیشتر، طبعا اوریفیس نازل حجم گازوئیل بیشتری را از خود عبور می دهد.
مثلا در مورد مشعل 220000kcal مثال اول معمولا فشار ایجادی پمپ گازوئیل حدود 12 تا 14 بار می باشد كه لازم است عدد نازل كوچكتری انتخاب گردد.

نازل سوخت  - مرکز فروش انلاین

بر این اساس برای انتخاب عدد گالن نازل گازوئیل هر مشعل ابتدا:
- ظرفیت گرما دهی مشعل گازوئیل سوز را بر عدد 32000 تقسیم می كنیم.
- عدد بدست آمده فوق را با توجه به میزان ارتفاع محل نصب مشعل از سطح دریا تعدیل می كنیم.
مثلا در مورد مشعل 220000kcal مثال اول اگر فرض شود مشعل مذكور در نقطه ای از كشور نصب می شود كه از سطح دریا 1200 متر بالا تر باشد، ابتدا ( گالن در ساعت ) 6.8 = 220000 / 32000 و سپس با در نظر گرفتن اینكه هر 300 متر ارتفاع از سطح دریا %4 از راندمان احتراق را كم می كند بنابر این:
1200 m / 300 m = 4 --> 4 × %4 = %16  كاهش سوخت مصرفی
G.P.H 6.87 × ( %100 - %16 ) = 5.77 G.P.H
- اكنون با مراجعه به نمودار زیر از یك طرف روی خط فشار 14 بار بالا می آییم و از طرف دیگر روی دبی 5.77 گالن بصورت افقی دنبال می كنیم تا این دو خط با هم بر خورد كنند آنگاه عدد نازل مورد نیاز، 3.5 G.P.H بدست می آید.

نمودار انتخاب نازل

نازل سوخت - مرکز فروش آنلاین

در خصوص زاویه پاشش در نازلهای گازوئیل، با توجه به طول دیگ اقدام می گردد. یعنی اگر طول دیگ زیاد باشد و یا تعداد پره های دیگهای چدنی بیش از 10 عدد باشد از نازلهای 30 درجه و اگر طول دیگ كوتاه باشد از نازلهای 45 درجه استفاده می شود. از نازلهای 60 درجه برای دیگهای حرارت مركزی بجز در موردی كه سازنده دیگ توصیه كرده باشد نباید استفاده شود.
شكل پاشش گازوئیل باید مخروطی و با سطح قائده پر و یكنواخت ( S ) باشد از انواع H و یا B و ... فقط در مواردی كه سازنده دیگ یا محفظه احتراق هیتر توصیه كرده باشند می توان استفاده نمود.


چندین نمونه از نازل ها و نحوه پاشش و قسمتهای مختاف آنها:

نازل سوخت - مرکز فروش انلاین

نزل سوخت مرکز فروش آنلاین نازل سوخت

برگرفته از فروشگاه آنلاین تاسیسات