امروزه در ساختمانها با توجه به کمبود فضا و جایگیری منابع دوجداره ازمبدل صفحه ای استفاده می شود که در ابعاد مختلف تولید و عرضه می گردد . این مبدل ها دارای کاربری های مختلف و در ظرفیت های مختلف  تولید  و عرضه می گردند .